Category: วุยก๊ก

กองซุนควั้ง

กองซุนควั้ง (Gongsun Huang) เป็นบุตรชายคนโตของกองซุนของ ถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่ราชวงศ์วุย เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพเลียวตั๋งคิดการกบฏ ต่อมาเมื่อกองซุนเอี๋ยนเจ้าเมืองเลียวตั๋งประกาศเอกราชไม่ขึ้นต่อราชวงศ์วุย กองซุนควั้งจึงถูกจับตัวไปประหาร